O nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Miescie został powołany do życia uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/305/2013 z dnia 18.07.2013 roku.

Podstawowym celem OSiR Dobre Miasto jest realizacja zadań własnych Gminy Dobre Miasto w zakresie kultury fizycznej,turystyki i sportu,w tym utrzymania gminnych

obiektów i urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych służących wykonywaniu tych zadań na rzecz społecznośći lokalnej.

Do zadań jednostki (OSiR Dobre Miasto ) należy w szczególności:

1) zarządzanie i utrzymanie przekazanych w zarządzanie obiektów, urządzeń oraz terenów sportowy

i rekreacyjnych, stanowiących bazę sportowo - rekreacyjną Jednostki,

2) podejmowanie działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy bazy sportowo - rekreacyjnej,

3) udostępnianie obiektów, urządzeń i terenów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

4) organizowanie i koordynowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych z wykorzystanie

przekazanej w zarządzanie bazy sportowo - rekreacyjnej,

5) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

6) organizowanie różnych form rekreacji i wypoczynku,

7) tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych,

8) nadzór nad szlakami turystycznymi przebiegającymi przez teren Gminy,

9) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo - rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,

10) planowanie i rozwój wszelkich dostępnych form kultury fizycznej i sportu w Gminie Dobre Miasto,

11) współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach,

12) propagowanie, inicjowanie, popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji we

wszystkich jej formach,

13) współdziałanie z podmiotami i instytucjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu

i turystyki,

14) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, związanej z prowadzoną

działalnością,

15) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,

16) współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami,

stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Dobrego Miasta nie wykraczających poza działalność

statutową.

Jednostka koordynuje na terenie Gminy Dobre Miasto działania związane ze współzawodnictwem sportowym,

sportowo - rekreacyjnymi imprezami masowymi oraz widowiskami sportowymi.

Wykaz obiektów i terenów komunalnych stanowiących bazę sportowo - rekreacyjną Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście

1. Kryta pływalnia przy ul. Garnizonowej 18 w Dobrym Mieście.

2. Hala sportowa przy ul. Łużyckiej 75 w Dobrym Mieście.

3. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012 przy ul. Garnizonowej 20 w Dobrym Mieście.

4. Siłownia zewnętrzna przy ul. Garnizonowej 20 w Dobrym Mieście.

5. Stadion miejski wraz z infrastrukturą przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście.

6. Pawilon sportowy przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście.

7. Skatepark przy ul. Grunwaldzkiej w Dobrym Mieście.

8. Infrastruktura przystani kajakowych w Dobrym Mieście, Smolajnach i Cerkiewniku.

9. Obiekty ośrodka wypoczynkowego nadjez. Limajno w Swobodnej.

10. Plaża miejska w Swobodnej.

11. Place zabaw:

1) w Dobrym Mieście przy Placu 1-go Sierpnia 1,

2) w Kosyniu,

3) w Smolajnach,

4) w Bzowcu,

5) w Nowej Wsi Małej,

6) w Kuniku,

7) w Piotraszewie,

Cittaslow2